รับชมย้อนหลังการแสดงวิสัยทัศน์
ของผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์