เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจดหมายเหตุและหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ฝ่ายอำนวยการ  ครั้งที่ 1/2559 ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำลอง  เจียมจำนรรจา อดีตหัวหน้าสถานีวิจัยศรีราชาและผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ รัตนานันทน์  ผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยคณะกรรมการ ฯ  ประกอบด้วยคณะผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ  คณบดี และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี  วิทยาเขตศรีราชา

          ในการประชุม  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้มอบนโยบายในการดำเนินการจัดตั้งหอประวัติ หอจดหมายเหตุ  และหอเกียรติยศของวิทยาเขตศรีราชา ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนาน  นับตั้งแต่  พ.ศ. 2498 จากจุดเริ่มต้นคือ ไร่ฝึกหัดนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สถานีฝึกนิสิตเกษตรศรีราชา  สถานีวิจัยศรีราชา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา  วิทยาลัยชุมชนศรีราชา  มาจนถึงวิทยาเขตศรีราชาในปัจจุบัน  ซึ่งได้มีการเปิดรับนิสิตรุ่นแรกเข้าศึกษาในวิทยาเขต ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ความเป็น มา และพัฒนาการของวิทยาเขตศรีราชาในมิติต่างๆ และเพื่อเป็นการวางแนวทางและเป้าหมายในอนาคตของวิทยาเขตศรีราชาต่อไป

          โอกาสนี้  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ยังได้ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการพัฒนาวิทยาเขต  ศรีราชา สู่การเป็น Green Campus และ Social  Engagement Campus รวมทั้งการพัฒนาวิสาหกิจของวิทยาเขตซึ่งมีศักยภาพสูง แก่คณะกรรมการ ฯ อีกด้วย

DSC05034-2