วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ในฐานะนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕  ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการประชุมสัญจร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาเขตฯ ให้การต้อนรับ

          ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๕ แล้ว ในภาคบ่ายรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ในฐานะนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๕ และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ ฯ  ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาโครงการต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน  อาทิ ศูนย์ความเป็นเลิศการเลี้ยงไหม ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ศูนย์กระบือและโค วิศวะชลประทาน ศูนย์พืชผักเขตร้อน สถานีวิจัยประมง กำแพงแสน  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

IMG_4503-2