IMG_5969

         วันที่ 30 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมของนิสิต และห้องปฏิบัติการของภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) จากนั้นติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลต้นไม้ (โครงการต้นไม้ พูดได้) และประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับโครงการเวชนคร และแนวทางในการดำเนินงานเพื่อชาวจังหวัดสกลนคร ร่วมกันระหว่างวิทยาเขต ฯ กับ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องปทุมมา อุทยานบ้านเชียงเครือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร