IMG_5778          รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตาภา เกตวัลห์ นายวัธน์ ธีระวุฒิ นสพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน รองศาสตราจารย์ ดร.พีระยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมหารือความร่วมมือและเตรียมการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยจำปาสัก โดยมี Dr.Sikhamtath Mitaray อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยจำปาสัก และ Dr.Bounmy Phonesavanh อธิการบดีมหาวิทยาลัยจำปาสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจำปาสัก จำนวน 13 ท่าน เข้าร่วมการประชุมหารือ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาเขตฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมด้วย ณ ห้องพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2559

IMG_5780

          โอกาสนี้นายกสภามหาวิทยาลัย ฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจำปาสัก พร้อมบรรยายสรุปการพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา และให้แนวทางเพื่อนำต้นแบบจากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยจำปาสัก รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านการพัฒนาบุคลากร พื้นที่ และการประสานความร่วมมือกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยกำหนดจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในเดือนพฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          ทั้งนี้ Dr.Sikhamtath Mitaray อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยจำปาสัก และ Dr.Bounmy Phonesavanh อธิการบดีมหาวิทยาลัยจำปาสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจำปาสัก ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานต่างๆในพื้นที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อาทิ ระบบกระจายน้ำ ภายในอุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ (อาคาร 13) โดยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดิน พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ และหอประวัติของมหาวิทยาลัย และห้องสัมมาทิฐิ