วันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และสถานีวิทยุ ม.ก. ร่วมกันจัดงาน “วันส่งเสริม สืบสาน วันสงกรานต์ ประจำปี 2559” เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย ตลอดจนสืบสานประเพณีสงกรานต์และสัมมาทิฐิภิรมย์เพื่อนร่วมงาน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวอวยพรแก่บุคลากรทั้ง 3 หน่วยงาน ให้มีความสุขทั้งในชีวิตครอบครัวและการทำงาน ซึ่งต้องใช้การสัมมาทิฐิภิรมย์และบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและขอให้มุ่งมั่นในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติอย่างเข้มแข็งต่อไป

          ทั้งนี้ รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้กล่าวแสดงมุฑิตาจิต และขอขมา จากท่านคณาจารย์อาวุโส อดีตผู้บริหารสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สถานีวิทยุ มก. ผุ้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้แก่ ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ อดีตผอ.สำนักส่งเสริมฯ และผอ.สถานีวิทยุ ม.ก. (2530-2538) ผศ.พุม ขำเกลี้ยง อดีตรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ และหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร ศ.วิจิตร อาวะกุล อดีตอาจารย์ประจำฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รศ.ดร.ธัชชัย  แสงสิงแก้ว อดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  (2538 – 2542) ผศ.สว่าง เตลิงคพันธุ์ อดีตอาจารย์ประจำสำนักส่งเสริมฯ และหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย อดีตรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมและอดีตหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม อาจารย์สุโชติ ดาวสุโข อดีตหัวหน้าฝ่ายสื่อการศึกษา (2517-2533) ซึ่งปัจจุบันคือฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม อาจารย์ประสิทธิ์ นนทการ อดีตหัวหน้าฝ่ายโรงพิมพ์ รศ.ดร.นาถ พันธุมนาวิน อดีตหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการฯ และกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุ ม.ก. (2546-2550) ผศ.ดร.สุรพล จันทรปัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ อดีตผอ.สำนักฯ (2542-2550) รักษาราชการแทนอธิการบดี มก. และ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นางพรพิมล ดีวัน อดีตหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักส่งเสริมฯ และกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุ ม.ก. (2543-2554) ผศ.ไพโรจน์ สังข์เดช อดีตหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (2550-2556) นางกาญจนา พงษ์โสภา อดีตหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (มี.ค.2556 – ก.ย.2556) นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ด้านพัฒนาการเกษตร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ อดีตหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม และกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุ ม.ก. (2534-2537) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.นางรัตนา อังกสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อดีตหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านการฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์

13106702_1577026482626689_1068573321_o-2