รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 4 /2559 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559  นับเป็นโอกาสสำคัญของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ดำเนินงานมาครบ 1 ปี 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 ภายใต้การบริหารงานร่วมกัน KU++ Super Plus และสัมมาทิฐิภิรมย์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำเอกสารข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และ ฉบับประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559  เพื่อสรุปการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยทั้งในเชิงพัฒนาและในเชิงแก้ไขปัญหาในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา โดยประชาคม มก. สามารถติดตามข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ที่ เว็บไซต์ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://council.ku.ac.th/

          สำหรับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 4 /2559  วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องสำคัญ 4 เรื่อง และคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานและกรรมการ ดังนี้

          1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรา 76 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ร.บ. มก.) พ.ศ. 2558 โดยกำหนดให้มีสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ(ประกาศในราชกิจานุเบกษาวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงมีมติเห็นชอบให้ พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ  เป็น กรรมการสรรหา

          2. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

          นับเป็นการเดินหน้าและสร้างต้นแบบมาตรฐาน ในกระบวนการสรรหาตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558 โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 ซึ่งออกตามพ.ร.บ.มก.พ.ศ.2558

          3. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต้องเร่งดำเนินการตามระยะเวลาที่พ.ร.บ. มก. พ.ศ 2558 กำหนดไว้  ในขณะเดียวกัน สภามหาวิทยาลัยกำลังจัดทำวิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายในการสรรหาอธิการบดีและผู้บริหาร ดังนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงมีมติเห็นชอบ ที่จะให้มีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทต่าง ๆ ก่อนที่จะมีการสรรหาอธิการบดีคนที่ 15 เพื่อความรอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559  และเห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ตามพ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558ดำเนินการสรรหาอธิการบดีคนที่ 15 ตามข้อบังคับดังกล่าว ต่อไป

          4.  อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2559  ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งประธานสภาพนักงาน ต่อไป และประธานสภาพนักงานนั้นจะทำหน้าที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย

          สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558  มีจำนวนทั้งสิ้น 29 คน ซึ่งผู้ได้รับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องนำชื่อขึ้นทูลเกล้า ฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดังนี้

  1. นายกสภามหาวิทยาลัย
  2.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 15 คน  (มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 คน)
  3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการวิชาการ ประธานสภาพนักงาน และนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  4. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน  ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
  5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน  ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก
  6. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำที่ทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  และมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน
  7. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน  ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน

          อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ภายหลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 4 /2559 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. โดยมีผู้แถลงข่าว ประกอบด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ โปธิบาล  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร และนางสาวพัชราวดี แพรัตกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย