ด่วน !! สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติเห็นชอบ

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ตาม พ.ร.บ.มก. พ.ศ. 2558

 ใช้วิธีการสมัครในตำแหน่งอธิการบดี

แสดงความสง่างามของผู้นำองค์กร สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาคม มก.

แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

*********************************************************

           รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามประกาศข้อบังบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559 พร้อมกับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 และอื่น ๆ รวม 10 ฉบับ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ ประชาคม มก. สามารถติดตามรายละเอียดข้อบังคับ ต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง ได้ที่เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th/  เว็บไซด์ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://council.ku.ac.th/  และเว็บไซด์มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ http://autonomy.ku.ac.th/

            ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 /2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ…ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งร่างข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี ดร.กนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างข้อบังคับปัจจุบันและร่างข้อบังคับใหม่ ตลอดจนข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ประกอบด้วย

          สาระสำคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2559 เน้นเรื่องสำคัญ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

  1. ความสง่างามและความเป็นผู้นำขององค์กรในการได้มาซึ่งอธิการบดี ซึ่งจะต้องทำหน้าที่บริหารจัดการมหาวิทยาลัยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ดังนั้น การสรรหาหรือการได้มาซึ่งรายชื่อ จะใช้วิธีการสมัคร เพื่อแสดงความพร้อมในการดำรงตำแหน่งทางการบริหาร และเพื่อป้องกันความสับสนเรื่องคะแนนนิยม หรือเข้าใจผิดว่าการสรรหาเป็นการเลือกตั้ง โดยประชาคม มก. ยังคงมีส่วนร่วมในการเสาะหาผู้ที่คุณสมบัติเหมาะสม ให้มาลงสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาอธิการบดี
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2559 เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการสรรหาและพิจารณากลั่นกรองหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ก่อนวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 180 วัน โดยสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งนั้น คณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จะต้องเปิดเวทีหรือพื้นที่การมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ชัดเจน และโปร่งใส ตั้งแต่เริ่มกระบวนการสรรหาต่อประชาคม มก.อย่างทั่วถึง ให้ได้รับทราบหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ลักษณะต้องห้าม ตลอดจนกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาอธิการบดี โดยประชาคม มก. สามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในเวทีดังกล่าว
  3. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี เมื่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พิจารณา ตรวจสอบและได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา ฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559 ต่อประชาคม มก. แล้วนั้น ให้ประชาคม มก.มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยประชาคม มก.สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลต่างๆ ในการตรวจสอบ หรือ แสดงข้อโต้แย้งคัดค้านผู้สมัคร ได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา โดยจะต้องแสดงหลักฐานอ้างอิงประกอบและลงลายมือชื่อรับรอง แล้วนำเสนอต่อประธานกรรมการสรรหา ฯ โดยกรรมการสรรหา ฯ จะดำเนินการปกปิดเป็นความลับ

ประชาคม มก. เป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่องค์กรเป็นหลัก

สร้างความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมในข้อบังคับ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

ภายใต้การบริหารงาน KU++ Super Plus