เมื่อวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2559  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นำคณะผู้บริหารและทีมงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้แก่ รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.บางเขน อ.อุบล ทองปัญญา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  ดร.อำนวย ตันพาณิชย์ อ.เสาวคนธ์ บุญสมธป และ อ.ปรางฉาย ปรัตคจริยา ทีมงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การดำเนินงานของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โอกาสนี้  นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าร่วมเยี่ยมชมด้วย

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บรรยายสรุปความเป็นมาและการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมกับนำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ฯ (อาคาร 13) ได้แก่ หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ดิน พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ และห้องสัมมาทิฐิ นอกจากนี้ยังนำชมห้องสมุด  หอจดหมายเหตุ มก.ฉกส. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบกระจายน้ำ ณ อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  และ โครงการดาวล้อมเดือน (โครงการต้นแบบการปลูกพืชหลังนา ทดแทนการทำนาปรัง โครงการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ) เป็นต้น  โดยมี รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อ.ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนายสมศักดิ์ ทับทิมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ

12794857_1066191686755792_3990831924096325181_o-2