วีดีโอย้อนหลัง
“แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อนวัตกรรม”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559