วันที่ 23 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งห้องเกียรติยศ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งห้องเกียรติยศ ฯ ครั้งที่ 1/2559  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักหอสมุด กำแพงแสน

          สำหรับคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งห้องเกียรติยศ มีอาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ฯ  ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ฯ   นายเพิ่ม สุรักษา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน  เป็น รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ ฯ นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นรองประธานคณะกรรมการดำเนินการ ฯ โดยมีนางศิรินันท์ ทรัพย์พลับ หัวหน้างานสำนักงานเลขานุการสำนักหอสมุด กำแพงแสน เป็นเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ ฯ

12899469_777499475719881_2054579016_2-2