วันที่ 23 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการปรับปรุงงานเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  และ ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกำแพงแสน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักหอสมุด กำแพงแสน

12887490_777500215719807_48076021_2-2