วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 11.30 น. รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกายภาพ การจราจรและการรักษาความปลอดภัย จำนวนประมาณ 30 คน ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางการจราจรถนนตัดใหม่เลียบคลองบางเขนเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน โดยนั่งรถรางสวัสดิการจากอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ (ถนนภายในมหาวิทยาลัย) ตรงไปทางด้านทิศเหนือ เข้าสู่ถนนทางเข้าสวนเฉลิมพระเกียรติ  55 พรรษาซึ่งเชื่อมต่อกับถนนเลียบคลองบางเขนตลอดแนว ทั้งนี้เพื่อเตรียมแผนรับมือการจราจรและการรักษาความปลอดภัยโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะด้านประตูวิภาวดีรังสิต และถนนพหลโยธิน 45 ซึ่งเป็นซอยลัดเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงถนนโครงข่ายภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นต้น

          เนื่องจากในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่จะถึงนี้ กรุงเทพมหานคร ประกาศเปิดใช้ถนนชั่วคราวซึ่งเป็นถนนตัดใหม่เลียบคลองบางเขนเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย สีเขียวจากหมอชิต -สะพานใหม่-คูคต ซึ่งประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชนโดยรอบได้รับผลกระทบด้านการจราจรเป็นอย่างมาก และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเร่งรัดดำเนินการทำถนนชั่วคราวในโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขนเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน มาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี แล้วนั้น รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำทีมผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกายภาพ การจราจรและการรักษาความปลอดภัย จำนวนประมาณ 30 คน ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางการจราจรถนนตัดใหม่เลียบคลองบางเขนอีกครั้ง หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานประสานสัมพันธ์ นำร่องพื้นที่ก่อสร้างถนนชั่วคราวเลียบคลองบางเขน เชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

bangkhen5-2

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขนอย่างชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรภายในและพื้นที่รอบนอกบริเวณเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยถนนสายหลักที่มีการจราจรติดขัดทั้งสามสาย คือ ถนนงามวงศ์วาน ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนพหลโยธิน มาตั้งแต่ ปีพ.ศ.2542 โดยแบ่งปันพื้นที่ประมาณ 14.8 ไร่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางด้านทิศเหนือตลอดแนวคลองบางเขนระยะห่างแนวคลอง 30 เมตร ความยาว 790 เมตร เพื่อก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขนเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน และพื้นที่อีกประมาณ 9 ไร่เศษบริเวณซอยพหลโยธิน 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างถนนเลียบคลอง โดยมี 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และการเคหะแห่งชาติ เห็นชอบร่วมกันจัดทำโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขนเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน โดยใช้งบประมาณดำเนินการของกรุงเทพมหานครในการก่อสร้างถนน ดังนั้น ในวันนี้จึงได้นำผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางอีกครั้ง เพื่อจัดแผนการจราจรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประสานงานด้านการจราจรอย่างใกล้ชิดกับสว.จร.สน.บางเขน และสว.จร.สน.วิภาวดี เพื่อความปลอดภัยแก่นิสิต บุคลากร และชุมชนที่อยู่ด้านเหนือของคลองบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ที่ได้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างถนนชั่วคราวเลียบคลองบางเขนจนแล้วเสร็จ และจะเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ในวันนี้ 24 มีนาคม 2559 นี้ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยินดีที่จะประสานงานด้านกายภาพ การจราจร และการรักษาความปลอดภัยกับทุกๆฝ่าย เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาการจราจรเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โดยมอบหมายให้ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ซึ่งดูแลทางด้ากายภาพ การจราจร และการรักษาความปลอดภัย ประสานงานกับหน่วยงานโดยรอบมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สว.จร.สน.บางเขน และสว.จร.สน.วิภาวดี  นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ผู้เชี่ยวชาญสาขาโครงสร้างพื้นฐาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาถนนเลียบคลองบางเขน ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดดังแนบ 1 | รายละเอียดดังแนบ 2