วันที่ 14 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือในฐานะพยาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงความร่วมมือกันในการพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร อาทิ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการเกษตรสู่เกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนและแลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการทำวิจัยของนิสิต ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี

          โอกาสนี้ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายหลังจากการเป็นประธานเปิดงาน“โครงการสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก  ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกร และภาคเกษตรกรรมสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดขึ้น ณ ฮอลล์ 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศ และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันปรับปรุงร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 1 ปี 2560 – 2564 ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทระดับชาติเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับแรกของไทยที่จัดทำโดยเกษตรกร โดยแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 1 จะเน้นการวางยุทธศาสตร์ใน 4 ด้าน คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคเกษตร การคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษา เสถียรภาพราคาสินค้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคเกษตร และการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการด้านกองทุนเกษตร ซึ่งได้ผ่านการแลกเปลี่ยนความเห็นจากผู้แทนเกษตรกรมาแล้ว

11102015_770954016374427_730666298_n-2