วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รศ.ลดาวัลย์ พวงจิตร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และ รศ.ดร.ประดนเดช นีละคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักบริการตอมพิวเตอร์  เดินทางไปเยี่ยมชมและพบปะบุคลากร ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ทั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร  นอกจากนี้นายกสภาฯ และคณะ ยังได้พบปะพูดคุยกับผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการทำงานให้สอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีนายอุบล ทองปัญญา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ

IMG_6187-2