วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ ๕๐ ปี และพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ อาคาร ๔๕ ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี     ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีบูรพาจารย์และผู้มีคุณูปการต่อคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงาน อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ชุติมา รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ รศ.คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์  ณ ห้อง ๓๔๑ ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ ใจความว่า คณะวิทยาศาสตร์ ถือเป็นเสาหลักในการให้บริการด้านวิชาพื้นฐานแก่คณะต่างๆ  คณาจารย์และบุคลากรได้เสียสละและทุ่มเทเวลาให้แก่งานวิจัย งานบริการวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานวิชาการและการวิจัยจนได้รับเกียรติจากองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม รางวัลบริการวิชาการดีเด่น รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น รางวัลบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ และ รางวัลบุคลากรปฏิบัติราชการครบ ๒๕ ปี ต่อจากนั้นรับฟังปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง                  “ How to create a world class university ” โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี ทั้งนี้ นายกสภา ฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อปาฐกถา ในด้านแนวคิด และวิธีการดำเนินงานเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยชั้นเลิศ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย  ๖ U ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เช่นกัน

KAS_8654-2