วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์จักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อร่วมสัมมาทิฐิภรมย์กับผู้บริหารและบุคลากรศูนย์จักรกลการเกษตรแห่งชาติ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศูนย์จักรกลการเกษตรแห่งชาติ ในอนาคต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน  ดร.อิศราฐ์ เชาระกำ รักษาการหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ให้การต้อนรับ  ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมและพบปะบุคลากร ของ ศูนย์จักรกลการเกษตรแห่งชาติ ภายใต้สังกัดกองบริหารงานวิจัย สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

IMG_0199_resize-2