วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นประธานปิดการอบรม โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาการเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการเกษตร(SME) โคพันธุ์เนื้อ” ซึ่ง สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน และกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดขึ้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายภาครัฐที่ประกาศให้ปี๒๕๕๙นี้ เป็นปีแห่งการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยนำภาคการเกษตรเข้าสู่ระบบ Tech Startup “๑ ตำบล ๑ SME ” ซึ่งรัฐให้ดำเนินการอย่าครบวงจร ตั้งแต่การให้ทุน ผลิต แปรรูป และจัดหาตลาด ส่งเสริมให้ Startup สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทั้งจากธนาคารของรัฐและเอกชน มีกองทุนร่วมลงทุนให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ด้วยกันเอง โดยให้สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนการศึกษา เพื่อให้ภาคเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น สร้างกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อช่วยพัฒนาสินค้าเกษตร สร้างความหลากหลายในการพัฒนาการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนสร้างผู้ประกอบการใหม่ขึ้นมานำร่องและให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับฐานราก ในโครงการ ๑ ตำบล ๑ SME ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องควีนส์ปาล์ม แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ได้มีส่วนร่วมนำองค์ความรู้ถ่ายทอดแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อจากทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ นับเป็นอีกโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนำความรู้สู่ชุมชน (Social Engagement) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ มก. ธ.ก.ส.

IMG_0237_resize-2