viroj

          วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเชิญทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป และ สื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม ซึ่งร่างวิสัยทัศน์ ฯ ดังกล่าวเป็นผลมาจากการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม ๓ ครั้ง  รวมถึงจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อจัดทำร่างวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สรุปเป็นร่างวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นำเสนอขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘  และจากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบนโยบายฯ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ ในการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังกล่าว คณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่เป็นผู้นำชี้แจงการประชุมและความเป็นมาของร่างวิสัยทัศน์ ฯ ร่วมกับดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และ นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางระบบ NONTRI LIVE และระบบ TELECONFERENCE ไปที่วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างกว้างขวาง

          โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมและได้กล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้ให้แนวคิดในการยึดหลัก ๓ ประการดังนี้ ๑. ต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ต้องมีผลผลิตที่มีคุณภาพ ๓. มีระบบการติดตามประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มก. ระยะเร่งด่วน (พ.ศ.๒๕๕๙) ระยะสั้น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ระยะปานกลาง ๘ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๖) และระยะยาว ๑๒ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๗๐) และที่สำคัญเพื่อนำไปกำหนดเป็นกรอบและแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ในการสรรหาอธิการบดี ตลอดจนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ โดยเมื่อได้ข้อสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นแล้ว คณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบนโยบาย ฯ จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา เพื่อให้ความเห็นชอบสำหรับใช้ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

          ร่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการเกษตรและอาหารในระดับเอเซีย
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน