ต้อนรับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเสวนา KU – CEO Dinner Talk ครั้งที่ ๑

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รองอธิบดีกรมประมง ซึ่งเข้าร่วมเสวนา KU – CEO Dinner Talk ครั้งที่ ๑ ระหว่างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้บริหารของสองหน่วยงานเข้าร่วมเสวนา ประมาณ 80 คน

KAS_8396

          KU – CEO Dinner Talk  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนกับนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยกำหนดจัดเดือนละ ๑ ครั้ง หลังเสร็จสิ้นจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KAS_8363

          สำหรับบรรยากาศการจัดเสวนา KU – CEO Dinner Talk ครั้งที่ ๑ ระหว่างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่างอบอุ่น ด้วยความสัมพันธ์อันดีที่ก่อเกิดมาจากศาสตร์แห่งแผ่นดิน และเป็นการพบปะกันเพื่อร่วมกันทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือกันทั้งทางด้านวิชาการ การบริการวิชาการ การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในอดีตและปัจจุบันพื้นที่ตั้งของทั้งสองหน่วยงานก็ยังคงใช้พื้นที่ร่วมกันในเกษตรกลางบางเขน  พื้นที่ฝั่งทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพื้นที่ฝั่งทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีถนนสุวรรณวาจกกสิกิจแบ่งคั่นกลาง ส่วนพื้นที่สามเหลี่ยมหอประชุมจนถึงบริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์เป็นพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงนับได้ว่าทั้งสองหน่วยงานมีความใกล้ชิดและเกื้อหนุนกันมาโดยตลอด

           รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเสนอนโยบายและแนวทางสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของไทยในสองด้าน คือ แผนยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์เชิงแก้ปัญหา เพื่อนำไปสู่นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมือง (National Engagement) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ต้องประสานการทำงานอย่างเป็นระบบและร่วมกันกำหนดนโยบายกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีภารกิจหลักในฐานะหน่วยผลิตและมีความมุ่งหวังให้พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน  ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังนำเสนอว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเครือข่ายสำคัญที่จะนำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปขยายผลและถ่ายทอดข้อมูลสู่เกษตรกรโดยตรง

          ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งหวังในความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศในนโยบายเชิงรุก และได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านการประมง การพัฒนาบุคลากร การจัดทำโพลล์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การจัดทำโครงการจิตอาสา นำนิสิตลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และซึมซับการทำงานอย่างแท้จริง เป็นต้น

          ทั้งนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ กล่าวสรุปว่า ต่อจากนี้ไปจะเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมใน ๓ เรื่อง คือ ๑. ทรัพยากรข้อมูล  ๒. ทรัพยากรบุคคล  ๓. ทรัพยากรพื้นที่ จึงเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้น ๒ ชุด ดังนี้

          ๑. คณะกรรมการเชิงนโยบาย  โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน

          ๒. คณะกรรมการดำเนินการ  โดยมีรักษาการแทนอธิการบดี และ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานร่วมกัน

KAS_8414

          และมอบหมายให้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เป็นผู้ประสานงานแต่งตั้งคณะกรรมการในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์