สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติให้สรรหาอธิการบดีคนที่ 15

พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวภายหลังการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีวาระสำคัญคือการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.รัชด ชมภูนิช คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร และรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร ดร.ธานินทร์ คงศิลา คณะเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ และ นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

KAS_7261

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทราบคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดกรณีคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 กลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ที่มีคำสั่งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นยกคำขอของ รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ ผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ซึ่งหมายความว่า ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่ไม่ให้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือจนกว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

KAS_7310

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ได้รับทราบคำสั่งศาลปกครองสูงสุด และมีมติให้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 15 ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อบังคับดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีฉบับใหม่ที่จะออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

          นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยยังเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบังคับต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนก่อน เป็นลำดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร่างข้อบังคับที่เกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกประเภท  ร่างข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้บริหารที่เป็นคณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก และรองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก  ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ร่างข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และร่างข้อบังคับที่เกี่ยวกับสภาพนักงาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญและเห็นว่าจะต้องพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบ โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ขึ้น ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองร่างข้อบังคับที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน โดยขอให้พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างข้อบังคับปัจจุบันและร่างข้อบังคับใหม่ ตลอดจนข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน โดยจะเสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษาร่างข้อบังคับต่างๆ ล่วงหน้า ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 เพื่อจะได้สรุปผลนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2559 ต่อไป

          คณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังกล่าวที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบและให้แต่งตั้ง ประกอบด้วย

  1. ดร.กนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ
  2. รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เป็นกรรมการ
  3. รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ คณะเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ
  4. รศ.น.สพ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ ประธานสภาข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง เป็นกรรมการ
  5. รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
  6. นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

KAS_7277          นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ยังเสนอให้คณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ได้เร่งสรุปเสนอกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา เพื่อจะได้นำไปใช้กำหนดเป็นกรอบและแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ในการสรรหาอธิการบดี ตลอดจนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ด้วย ซึ่ง รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ แจ้งว่าจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.30 น. เพื่อปรับปรุงร่างข้อบังคับต่างๆ ให้แล้วเสร็จ จากนั้น จะนำไปรับฟังความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แล้วสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   พิจารณา เพื่อให้ความเห็นชอบสำหรับใช้ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป