นายกสภา ฯ เปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน

12773207_239103639763744_1736662610_o

            ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน และร่วมปั่นจักรยาน ชมดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน ๔๐๗ ต้น ตลอดเส้นทาง ๒.๘ กิโลเมตร บนถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ (ชมพูพันธุ์ทิพย์) ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน สื่อมวลชนและประชาชนจำนวนมาก อาทิ ศ.ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนคนแรก อ.พุม ขำเกลี้ยง รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนคนที่ ๘   ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาเขต บุคลากร และนิสิต ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงครามและสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ได้จัดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสนขึ้น ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้บรรจุอุโมงค์ชมพูพันธุ์ทิพย์ ณ ถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ แห่งนี้ ไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทย

12788567_239104193097022_2049020102_o

            เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สอดคล้องตามนโยบาย Green University มหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวหลากหลาย อาทิ การจัดบริการรถ Bio-Diesel นำเที่ยวถนนชมพูพันธุ์ทิพย์และชมศูนย์การเรียนรู้ต่างๆภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ตามโครงการเที่ยวไม่ไกลไปกำแพงแสน การจัดบริการรถจักรยานเพื่อให้ยืมปั่นชมความงามตลอดเส้นทาง การจำหน่ายของที่ระลึก และต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ เพื่อนำไปเป็นที่ระลึกและนำไปปลูก นอกจากนี้นิสิตและบุคลากรของ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนทุกคน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอีกด้วย

12765790_239106766430098_914686512_o

            สำหรับต้นชมพูพันธุ์ทิพย์หรือตาเบบูญ่าสีชมพู (Pink Trumpet) บนถนนชมพูพันธุ์ทิพย์ที่สวยงามและมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศในขณะนี้นั้น มาจากวิสัยทัศน์ของ ศ.ระพี สาคริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ ๗ และ ศ.ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนคนแรก ซึ่งมีนโยบายเรื่องการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อบังลม และเพื่อความร่มรื่นสวยงาม จึงกำหนดให้ปลูกต้นไม้ใหญ่สองฟากถนนต่าง ๆ ในวิทยาเขตกำแพงแสน คือ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ (Tabebuia rosea Dc.) ซึ่ง ศ.ระพี สาคริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำมาจากประเทศสิงคโปร์ ศ.ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ซึ่งเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนขณะนั้น ได้มอบหมายให้ อ.สุขุม  ลิมังกูล , อ.เสรี  ทรัพย์สาร และ อ.มนัส กัมพุกุล จากคณะเกษตร ดำเนินการปลูกในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ตั้งแต่ประตูทางเข้าถนนชลประทาน ผ่านหน้าโรงเรียนสาธิตฯ ไปสุดท้ายด้านหลังแปลงปลูกอ้อยของภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร กำแพงแสน ติดถนนจันทรุเบกษา ที่ผ่านมาได้มีการดูแล ปลูกซ่อมแซมทดแทนมาโดยตลอด ปัจจุบันมีต้นชมพูพันธุ์ทิพย์บนถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ นี้จำนวนทั้งสิ้น ๔๐๗ ต้น อายุ ๓๘ ปี บนระยะทางทั้งสิ้น ๒.๘ กิโลเมตร นับเป็นถนนสายสีชมพูที่สวยที่สุดของประเทศไทย