นายกสภา ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้า ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ  ราชอาณาจักรกัมพูชา
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสนองพระราชดำริวางผังโครงการจัดตั้ง

12788250_761099550693207_498559412_n

            วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ อำเภอทะปง จังหวัดกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ โดยความร่วมมือระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุนเซน ร่วมถวายการต้อนรับ

12747856_959580264090471_3780180846615952626_o (1)

            สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโออองกุม ตำบลออมเรียง อำเภอทะปง จังหวัดกำปงสปือ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเป็นสถานศึกษาแห่งที่ ๒ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือของนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเดิมขอพระราชทานให้ทรงจัดตั้งที่จังหวัดเกาะกง แต่ทรงมีพระราชดำริว่าเกาะกงอยู่ใกล้ประเทศไทย ผู้ที่ต้องการศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาในประเทศไทยได้ง่าย ควรจะสร้างในที่ที่การศึกษาลักษณะนี้ยังไปไม่ถึง จึงทรงเลือกจังหวัดกำปงสปือ เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนท้องถิ่นในจังหวัดกำปงสปือ และจังหวัดใกล้เคียงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่สามารถไปศึกษาต่อที่กรุงพนมเปญที่อยู่ห่างออกไปประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

12767582_761099617359867_1139610440_n

            สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ มีแผนจะเปิดการเรียนการสอนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดการศึกษาในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีสายวิชาชีพ ใน ๑๐ สาขา ได้แก่ เทคโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์  การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม การบัญชี โลจิสติกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องยนต์  มีพื้นที่ที่มีผู้น้อมเกล้า ฯ ถวายเพื่อจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ประมาณ ๑,๒๐๐ไร่ มีหน่วยงานจากประเทศไทยร่วมสนองพระราชดำริ ช่วยวางโครงสร้างและพัฒนาในด้านต่างๆ

            ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมสนองพระราชดำริ วางผังโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

            ส่วนที่ ๑. เป็นที่ตั้งของอาคารอำนวยการ อาคารห้องสมุด โรงพยาบาล

            ส่วนที่ ๒. เป็นที่ตั้งของอาคารเรียนคณะต่าง ๆ สนามกีฬา สวนสาธารณะ บ้านพักเจ้าหน้าที่

            ส่วนที่ ๓. เป็นพื้นที่แปลงเกษตร ปลูกไม้ผล แปลงปศุสัตว์ มี อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ความจุ ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งกรมชลประทานเข้าไปช่วยวางแผนบริหารจัดการน้ำ เมื่อแล้วเสร็จจะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสถาบันได้เพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินยังส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจและวางแผนปลูกพืชที่เหมาะสมต่อสภาพดินด้วย