วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งประกอบด้วย พิธีทำบุญ การแสดงพระธรรมเทศนา การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ โดยมี รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ รักษาการแทนรองธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ผศ. วิมล รอดเพ็ชร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ผศ.นท.ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงาน ณ อาคารพุทธเกษตร  โอกาสนี้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิมพ์หนังสือ  เรื่อง“ ภาวะผู้นำ ” โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) อนุญาตให้จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อแจกเป็นวิทยาทาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ คือ ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมของโลก เพื่อเดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘ และเพื่อให้ผู้อ่านได้น้อมนำหลักธรรมมาศึกษาปฏิบัติพัฒนาตนเพื่อความดีของชีวิตและสังคมสืบไป

12767410_761081207361708_1250485965_n