วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016 โดยมี นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) ชั้น 5 ดิ เอ็ม โพเรียม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

KAS_6118

          การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016 หรือ TGDA 2016 เป็นเวทีการประกวดระดับประเทศ ซึ่งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร ในช่วงการจัดงานเกษตรแฟร์ เป็นเวลากว่า 10 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ประเภท คือ                1. ประเภทประหยัดพลังงาน 2. ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประเภทผลงานที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต 4. ประเภทผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ โดยในปี 2559  มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชน และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 190 ผลงาน