12729307_1246040325423765_5825689306531528441_n

            วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการพัฒนาเกษตรกรไทย” แก่ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด ผู้แทนองค์กรเกษตรกร 16 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559  ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติ ชั้น 4  ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้การต้อนรับ

775117_1246043895423408_5733112358698574750_o

            นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การพัฒนาเกษตรกรไทยจะต้องยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ซึ่งได้แก่ การใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำต่างๆ อาทิ การพัฒนาสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการลงทุน การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งต้องได้รับกลไกสนับสนุนจากรัฐบาล  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ต้องสนับสนุนองค์ความรู้ วิชาการ พัฒนาขีดความสามารถ และประสานการดำเนินงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน