วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่  (ม.ก.เชียงใหม่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร(บอร์ด)สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) พร้อมด้วย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ มก.   ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารงานของ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ โดยมี นายนิวัติ มังตา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และปราชญ์เกษตรกรครอบครัว ม.ก.ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่ดูแปลงสาธิตที่เป็นศูนย์การเรียนรู้แก่ชุมชน ด้านการปลูกพืชเกษตรปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ ครอบครัว ม.ก.ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายอาชีพด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่กับภาคประชาชนและส่วนราชการ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้องค์ความรู้ ประสบการณ์และแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

893499_830448987077486_4505544317951325860_2

          โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ประธานบอร์ดสถานีวิทยุ ม.ก. ได้มอบนโยบายให้กับสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและดำเนินการต่อยอดโครงการ ครอบครัว ม.ก. ที่ทำอยู่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “เกษตรศาสตร์ ประชาชน” ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ความรู้จากศาสตร์สากลที่เป็นงานวิจัยและข้อมูลทางวิชาการ ศาสตร์ชุมชนที่ได้จากประสบการณ์ความรู้ของปราชญ์เกษตรด้านต่างๆและศาสตร์พระราชาที่มาจากโครงการพระราชดำริต่างๆ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปที่จะนำไปปฏิบัติใช้ให้เกิดผลที่ดีต่อครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป พร้อมระบุด้วยว่า สถานีวิทยุ ม.ก.แต่ละภูมิภาคก็จะต้องมีศูนย์การเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวตามความเหมาะสมของแต่ละภูมิภาคนั้นๆด้วย