1_resize

            วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมและมอบนโยบายการพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน  และส่วนงาน โอกาสนี้ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหารส่วนงาน ให้การต้อนรับ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

            โดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ภาคเช้า รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของวิทยาเขต จากนั้นมอบนโยบายการพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน แก่คณะผู้บริหารวิทยาเขตและส่วนงาน  ภาคบ่าย เข้าเยี่ยมชม คณะ สำนัก และส่วนงาน ได้แก่ ศูนย์รวมเทคโนโลยีการเกษตร (ATC) โครงการก่อสร้างอาคารสัตว์ทดลอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

            วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เยี่ยมชม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โรงพยาบาลสัตว์ มก. กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน สำนักหอสมุด กำแพงแสน  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทยเพื่อการส่งออก ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน และ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน