นายกสภา ฯ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร

โครงการประกวดด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ มก. ครั้งที่ 1

KAS_5741

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน มก.ในโครงการประกวดด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ มก. ครั้งที่ 1 โดยมี รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมมอบเงินรางวัล ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเป็นครั้งแรกตามนโยบาย 6 U ของสภามหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี มีความร่มรื่น สวยงาม “น่าดู น่าอยู่ ปลอดภัย” รวมถึงมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของหน่วยงานให้มีความสวยงามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS และเพื่อให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

          โดยมีหน่วยงาน แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวน 22 หน่วยงาน จาก 28 หน่วยงาน หน่วยงานที่นำเสนอข้อมูลเป็นรูปเล่มรายงานเข้าร่วมการประกวด มีจำนวน 10 หน่วยงาน จาก 22 หน่วยงาน ได้แก่ คณะเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักหอสมุด สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และกองกิจการนิสิต ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา 5 ด้าน ได้แก่

          1. ด้านกายภาพ เช่น การดูแล บำรุงรักษาอาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนน ทางเดิน สถานที่พักผ่อน

          2. ด้านสภาพแวดล้อม เช่น การกำจัดขยะ คัดแยกขยะ ดูแลรักษาระบบระบายน้ำ

          3. ด้านภูมิทัศน์ เช่น การตัดแต่งพรรณไม้ การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ การดูแลสนามหญ้า ไม้ดอกไม้ประดับ

          4. ด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ เช่น มีระบบการบริหารจัดการ การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบจราจร สถานที่พักผ่อน แสงสว่าง และ

          5. ด้านความคุ้มค่าของการบริหารจัดการ เช่น งบประมาณที่ใช้ การมีส่วนร่วมของนิสิตและบุคลากร

ผลปรากฎว่า  หน่วยงานที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้

          รางวัลที่ 1 ได้แก่ สำนักหอสมุด ได้รับโล่เกียรติยศของนายกสภา ฯ และเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท

KAS_5698

          รางวัลที่ 2 ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับโล่เกียรติยศของรักษาการแทนอธิการบดี และเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท

KAS_5707

          รางวัลที่ 3 ได้แก่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับโล่เกียรติยศของรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

KAS_5711

          รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท

KAS_5719

KAS_5725

            นอกจากนี้ หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ อีก 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กองกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และคณะเกษตร ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการเช่นกัน

KAS_5752