วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.30 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 15 นิสิตเก่า ผู้ประสบความสำเร็จด้านการบริหารระดับสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเข็มพระพิรุณทองคำ และโล่เชิดชูเกียรติ“เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 15 จำนวน 13 คน พร้อมกับมอบโล่เชิดชูเกียรติกับเกษตรศาสตร์ปราดเปรื่องซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารงานใหม่ จำนวน 5 คน บุคลากรที่ได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน ได้แก่ ศ.ดร.บุญส่ง คงคาทิพย์ และ ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ บุคลากรผู้ทำชื่อเสียง มาสู่มหาวิทยาลัย จำนวน 18 ราย บุคลากรที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าบัญชีจุฬา ฯ ดีเด่น ประจำปี 2558 และ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้แก่ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล โดยมีรศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ และร่วมมอบโล่เชิดชูเกียรติพร้อมแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนิสิตเก่าและบุคลากร

DSC_1241

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า นิสิตเก่า บุคลากร และนิสิตปัจจุบัน นับเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่องเป็นตัวอย่างของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตที่อนุชนจะได้นำไปเป็นแบบอย่าง ซึ่งการประกาศเชิดชูเกียรตินี้ ยังเป็นการแสดงความขอบคุณต่อนิสิตเก่า บุคลากร และนิสิตปัจจุบัน ผู้มีความรู้ความสามารถอุทิศตนสร้างผลงานและชื่อเสียงแก่องค์กรอย่างน่าชื่นชมอีกด้วย

          เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 15 จำนวน 13 คน มีดังนี้
1. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน
2. นาวสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3. นายอนุสันต์ เทียนทอง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
4. ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
5. นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
6. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7. นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
8. ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ
9. น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม
10. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
12. พันตำรวจโทสุพจน์ นาคเงินทอง ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
13. รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี