วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ชมรม มก.อาวุโส สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บุคลากร และนิสิต ร่วมในพิธีรดน้ำคารวะบูรพาจารย์อาวุโส และพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 73  ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KAS_4544-2

          พิธีรดน้ำคารวะบูรพาจารย์อาวุโสและพิธีทางศาสนา เป็นประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ทั้งนี้ เพื่อแสดงมุทิตาจิตและขอบพระคุณแด่บูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สร้างสมวิชาการความรู้และถ่ายทอดให้กับนิสิต ประชาชน และสังคม ตลอดจนสร้างชื่อเสียง ความเจริญก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ พร้อมกับพิธีทางศาสนา อุทิศผลบุญและกุศลให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บูรพาจารย์ และศิษย์เก่าทุกคนที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 73  ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
โดยในปีนี้ ได้รับเกียรติจากบูรพาจารย์อาวุโส จำนวน 13 ท่าน ดังนี้
1. ศ.ดร.ประเสริฐ  ณ นคร
2. นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
3. ศ.(พิเศษ) อาบ นคะจัด
4. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์
5. ผศ.ชาคริต จุลกะเสวี
6. ผศ.วิทวัส บัวจันทร์
7. รศ.อาจ แจ่มเมฆ
8. ผศ.ดร.อรุณ  จันทนโอ
9. ผศ.พุม ขำเกลี้ยง
10. รศ.ดร.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์
11. ผศ.อารย์ นวลอินทร์
12. รศ.ประคอง อินทรจันทร์
13. นายปราโมทย์ ไม้กลัด