KAS_4409-2

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 6.45 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย น้อมรำลึกถึงคุโณปการอันยิ่งใหญ่ ของหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ พระช่วงเกษตรศิลปการ และหลวงอิงคศรีกสิการ สามบูรพาจารย์ผู้ริเริ่มและบุกเบิกวางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 73  ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ โดยมีครอบครัวสามบูรพาจารย์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ชมรม มก.อาวุโส มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การบริหารองค์การนิสิต สภานิสิต องค์การบริหารองค์การนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานคณะ สำนัก สถาบัน กอง วิทยาเขต ผู้แทนนิสิตเก่ารุ่นต่างๆ ผู้แทนหน่วยงานกระทรวง กรม สมาคม ส่วนราชการ  เอกชน และคณะบุคคลต่าง ๆ  ร่วมวางพวงมาลา ทั้งนี้  ได้มีการรณรงค์ ให้สวมใส่เสื้อสีเขียว เพื่อแสดงพลังวันเกษตรศาสตร์ เขียวขจี ทำดี ทั่วแผ่นดิน ซึ่งสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก