นายกสภา ฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือ
พัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก.

KAS_2898


         รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานงานแถลงข่าวและพิธี ลงนามความร่วมมือพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ ร่วมกับ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี โดยมี รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันร่วมในพิธี และ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ผอ.สำนักหอสมุด ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ ดร.กนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกองทุนการศึกษาเสริม มูลนิธิสวิตา ผู้ซึ่งให้การสนับสนุนการเป็น Digital University ,Green Library และ Operation M.A.L.E.E @ku library ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 25 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KAS_2911

            งานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือ 24 หน่วยงานในบางเขน โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและการต่อยอดความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม เฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี“วันเกษตรศาสตร์”  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559   ซึ่งสำนักหอสมุด มก. เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ทั้งที่เป็นผลงานวิชาการในเชิงองค์ความรู้ใหม่ และผลงานในเชิงประยุกต์เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศของคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และ นิสิต อาทิ  หนังสือ ตำรา วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ และบทความรู้ทั่วไป มาจัดเก็บในรูปแบบของคลังความรู้อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อให้เกิดฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยสำหรับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งใช้ในการเผยแพร่อ้างอิงผลงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามนโยบาย Digital University และ World Class University โดยในระยะที่ 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ที่พร้อมจะเผยแพร่สู่สังคม อาทิ หนังสือ ตำรา วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ และบทความรู้ทั่วไป จำนวนกว่า 75,000 รายการ

KAS_2875

            รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “คลังความรู้ดิจิทัล และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สำนักหอสมุดเป็นผู้ประสานการพัฒนาขึ้นร่วมกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ไม่เพียงแต่เป็นคลังข้อมูลที่สมบูรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย เท่านั้น แต่ยังสามารถขยายผลและเผยแพร่ผลงานให้ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามนโยบาย Digital University และ World Class University ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รวมทั้งการเป็น Social Responsibility University ที่พร้อมนำองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 73 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นี้อีกด้วย

         รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยทุ่มทุน 5 ล้านบาท โดยจัดสรรงบประมาณส่วนกลาง จำนวน 3 ล้านบาท และงบประมาณจากสำนักหอสมุดอีก 2 ล้านบาท ในการดำเนินงานเติมเต็มความรู้ในคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้สมบูรณ์ โดยในระหว่างนี้ ประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักหอสมุดได้เปิดให้บริการแล้ว สามารถสืบค้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต”

            “ องค์ความรู้เฉพาะกิจ ที่เราสกัดออกมาในขณะนี้ คือเรื่อง ภัยแล้ง เพื่อเตรียมพร้อมต้านวิกฤตการณ์ภัยแล้งที่กำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมพร้อมนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อร่วมฝ่าวิกฤตกับพี่น้องประชาชน ไว้ใน”ฐานความรู้ สู้ภัยแล้ง” เพื่อการสืบค้นข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ในการเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของประเทศชาติ ”

         รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “24 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาร่วมกันสร้างคลังความรู้ดิจิทัล โดยต่อยอดจากฐานความรู้เดิม ที่สำนักหอสมุดมก. ได้เริ่มต้นเก็บรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ในวาระครบรอบ 60 ปี มก. และได้รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ไว้ได้จำนวนกว่า 75,000 รายการ ดังนั้น ในวาระที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 73 ในวันเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เราจึงมาสร้างความร่วมมือเติมเต็มคลังความรู้ดิจิทัลจากทุกหน่วยงานในทุกวิทยาเขต และทำการจัดเก็บอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล เพื่อให้องค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ได้รับการเผยแพร่ ก่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ประเด็นสำคัญคือ เมื่อเกิดปัญหาหรือเป็นวิกฤตของสังคมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เราก็จะใช้ประโยชน์จากคลังความรู้นี้คัดเลือกผลงานที่เกี่ยวข้องไว้เป็นฐานข้อมูลเฉพาะ เพื่อให้ประชาชนเข้ามาสืบค้นข้อมูลได้ทันที”

         คลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมเปิดให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแล้ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ kukr.lib.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 0-2940-6688  email: agkc@ku.ac.th