สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติเลือก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี

สืบต่อจาก รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีคนปัจจุบัน

jongrak1
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี 

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวแจ้งผลมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เรื่องการเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนอธิการบดี ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ดร.ธานินทร์ คงศิลา คณะเกษตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ และ นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

          ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติด้วยการลงคะแนน(ลับ) ผลปรากฏว่า ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนอธิการบดี โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณากลั่นกรองจากคุณสมบัติตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 และคุณสมบัติที่สำคัญเพิ่มเติม และความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนอธิการบดี นำเสนอแนวทางการบริหารและดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย และรับส่งมอบภารกิจ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น.

          อนึ่ง กระบวนการและขั้นตอนในการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้รักษาการอธิการบดีนั้น เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ 11 มกราคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ดำเนินการเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนอธิการบดี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณา ไม่เกิน 3 ชื่อ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้สร้างการมีส่วนร่วมโดยให้หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ดำเนินการเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการระดับคณะ สำนัก สถาบัน จากนั้นจึงนำรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากส่วนงานต่างๆเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณาลงมติเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดไม่เกิน 3 ชื่อ เรียงตามลำดับตัวอักษร พร้อมประวัติโดยสังเขปและเหตุผลประกอบ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงมติเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนอธิการบดี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559