นายกสภาฯ บรรยายพิเศษวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินแก่นิสิตชั้นปีที่ 1

หัวข้อ “ศาสตร์แห่งแผ่นดินกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

             เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13.00-14.30 น. ที่ห้อง 403 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นอาจารย์ผู้สอนและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศาสตร์แห่งแผ่นดินกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ในวิชา“ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”หรือชื่อภาษาอังกฤษ “Knowledge of the Land” รหัสวิชา 01999111 รายวิชาใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนนำร่องให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในคณะที่มีความพร้อมก่อน และในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคนจะต้องเรียนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน

KAS_2388

            การเรียนการสอนในครั้งนี้ นับเป็นปฐมฤกษ์เปิดหลักสูตรใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวนประมาณ 250 คน จากคณะวนศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียนนำร่องเป็นรุ่นที่ 2 (รุ่นที่ 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2558) โดยนายกสภามหาวิทยาลัย ขอให้นิสิตภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรศาสตร์ พร้อมที่จะนำศาสตร์แห่งแผ่นดินออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ สำหรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นั้น เป็นที่ปรากฎแนวพระราชดำริดังกล่าวเป็นครั้งแรกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 และสภามหาวิทยาลัย จะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาใช้กำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป

KAS_2351

            วิชา “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์/กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ของฝ่ายวิชาบูรณาการ สำนักทะเบียนและประมวลผล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและมีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีบทบาทต่อสังคมไทยและสังคมโลกในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” อย่างลึกซึ้ง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้เป็นคนเก่ง คนดี

KAS_2411

          มีทักษะในการเรียนรู้และการทำงานตามกรอบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และการทำงานสู่เป้าหมายภายใต้บริบทของความสำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี เนื้อหาของรายวิชาจะเกี่ยวข้องกับ ประวัติ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน การเรียนรู้คนต้นแบบ การสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และการเรียนรู้สู่เป้าหมาย โดยใช้การเรียนรู้และการใช้งานระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ “eduFarm” ฟาร์ม (เรียน) รู้ มก. (KU Learning Farm) เข้ามาใช้ในระบบการเรียนการสอน