นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อม คณะ ฯ และสื่อมวลชน
เยี่ยมเยือนและสานต่อความร่วมมือกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม พ.ศ. 2559 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร ได้แก่ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชากร ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นายเพิ่ม สุรักษา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน พร้อมด้วย นายศรายุทธ ธรเสนา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท ธกส. บุคลากรของสถานีวิทยุ ม.ก. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม งานประชาสัมพันธ์ มก. และสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก และททบ. 5 จำนวน 22 คน เดินทางไปเยี่ยมเยือนและสานต่อความร่วมมือด้านวิชาการและบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้แก่ ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้จัดทำบันทึกความร่วมมือร่วมกันเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งนับเป็นความร่วมมือทางวิชาการในภาคธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก นอกเหนือจากความร่วมมือด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการอยู่

20160120_120630

          โดยในวันที่ 20 มกราคม 2559 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ ฯ ได้เข้าพบและหารือเพื่อสานต่อการดำเนินงานกับนายดาววอน พะจันทะวง รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว พร้อมคณะ ฯ ณ นครเวียงจันทน์ เกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว และการให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรและวิชาชีพ และศูนย์สื่อ เมืองสังทอง จากนั้นเข้าเยี่ยมนายบัวคำ สีสังคาม รองเจ้าเมืองสังทอง หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรและวิชาชีพที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ณ เมืองสังทอง นครเวียงจันทน์ เมืองเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญ (HUB) ของ สปป.ลาว ลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรนำร่อง เมืองสังทอง ที่ผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยชาวนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และในวันที่ 21 มกราคม 2559 เข้าพบนายสีพา นงลาด ผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งชาติ สปป.ลาว ณ นครเวียงจันทน์ เพื่อหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกสิกรรม ในรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียงและการให้การฝึกอบรมกับบุคคลากรของสถานีวิทยุแห่งชาติ สปป.ลาว ทางด้านวิชาการและด้านเทคนิค

  หารือและติดตามการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรและวิชาชีพ เมืองสังทอง

20160120_150230

หารือสถานีวิทยุแห่งชาติลาว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกสิกรรม

20160121_111517