สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเดินหน้า มก. สู่ทศวรรษที่ 8

รับฟังความคิดเห็นประชาคม มก. ครั้งที่ 9

KAS_2215

            รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.ดร.สืบศักดิ์ สนธิรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอำนวย เนตยสุภา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ประเภทคณาจารย์ประจำ และ คณะผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ในกิจกรรม สภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พบ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8”  ซึ่ง นายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสนับสนุนช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในทุกมิติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป และ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานภายใต้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 สร้างความมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกัน  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            นับเป็นครั้งแรกของการสัมมาทิฐิภิรมย์ ระหว่างสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย กับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญในการเชื่อมโยงนิสิตเก่ากว่า 200,000 คน เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญกับนิสิตและนิสิตเก่า ในนโยบาย “ นิสิตคือหัวใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือหัวใจของประเทศ ” และเชิญให้สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างพลังเกษตรศาสตร์ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป นับเป็นกิจกรรมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน “ เดินหน้า มก.สู่ทศวรรษที่ 8 ” เป็นครั้งที่ เก้า ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ประชาคม มก. สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   http://council.ku.ac.th/ และแสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์