นายกสภา ฯ ร่วมงาน “ วันชูชาติ ”

12516234_742332262569936_1089264836_n

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมในพิธีวางแจกันดอกไม้ เพื่อสักการะ  ม.ล.ชูชาติ กำภู เนื่องในงาน “วันชูชาติ” วันที่ 4 มกราคม 2559  ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของ ม.ล.ชูชาติ กำภู “บิดาแห่งชลกร” ผู้วางรากฐานการพัฒนางานชลประทานให้ก้าวไกลทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และมีผลงานทางด้านวิชาการ การพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างมากมาย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ณ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์

          ทั้งนี้ ม.ล.ชูชาติ กำภู เคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิบดีกรมชลประทาน และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาแห่งชาติ

12570987_742332269236602_2018831919_n

12562524_742332282569934_1732227719_o