รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานต้อนรับเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากคณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

1

2

21

22

23

27

28

29

31

32

33

34

35