เมื่อที่ 24 ธันวาคม 2558 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 / 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมส่งท้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้มอบนโยบายเน้นย้ำในการบริหารเชิงระบบต่อเนื่องแก่สถานีวิทยุ ม.ก.ใน 3 ด้าน ดังนี้

  1. การรณรงค์เรื่องวิกฤติภัยแล้ง
  2. ความร่วมมือระหว่าง มก.- ธ.ก.ส. เน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่าง สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  3. การมุ่งสู่อาเซียน ให้สานต่อความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และเข้มแข็ง เน้นย้ำให้ดำเนินงานตามที่ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สถานีวิทยุ ม.ก. กับ สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งนับเป็นความร่วมมือทางวิชาการในภาคธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก นอกเหนือจากความร่วมมือด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการอยู่นอกจากนี้จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างเป็นระบบ เช่น เมียนมา กัมพูชา อีกด้วย

DSCF0561-2

          ในการนี้ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนางธัญสินี เมฆอรุโณทัย ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ ม.ก. รับมอบนโยบายดังกล่าว โดยจะดำเนินงานบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกัน