. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ให้การสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

KAS_9211_2

          ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ ดร.กนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธาน กองทุนการศึกษายั่งยืน  มูลนิธิสวิตา ผู้ให้การสนับสนุนจักรยาน จำนวน 500 คัน และสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน อย่างดียิ่งเสมอมา ในโอกาสครบรอบ 36 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน