KAS_8236            วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสัมมนา 303 ชั้น 3 อาคารบุญ อินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของคณะผู้บริหารระดับสูง ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมระดมสมอง ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน จำนวน 100 คน ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และ รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ จัดการประชุมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนเพื่อเป็นกรอบในการวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะเร่งด่วน 1 ปี ระยะสั้น 4 ปี ระยะปานกลาง 8 ปี และระยะยาว 12 ปี ซึ่งรวมถึงร่างกรอบโครงสร้างการบริหาร โครงสร้างองค์กร  ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

KAS_8419

            รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบนโยบายเพื่อ “ เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ 8 ภายใต้ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ” ว่าการกำหนดวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำเป็นต้องคำนึงถึงปรัชญาและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และเป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางและแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต สำหรับยุทธศาสตร์ถือเป็นทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ขององค์กร ดังนั้น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเร่งด่วน สั้น กลาง และยาว จำเป็นต้องมีความเชื่อมโยงและสามารถนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง และควรคำนึงถึงการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและของประเทศ ความเป็นเลิศทางวิชาการ  บทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสังคม โดยเน้นการกินดีอยู่ดีของชาติ และ การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

KAS_8265

            สำหรับข้อสรุปในการร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการประชุมระดมสมองครั้งนี้  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จะนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 จากนั้นจะนำเสนอให้ประชาคมเกษตรศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง

« 1 ของ 2 »