นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ
การจัดอบรมผู้ขอรับอนุญาตขับรถยนต์

ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
และ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

        รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดอบรมผู้ขอรับอนุญาตขับรถยนต์ และต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม โดยมี  รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ลงนามร่วมกับนายสมสุข ประภาสเพ็ญ  ขนส่งจังหวัดนครปฐม  นางกนกเนตร เนตรน้อย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม    และ นายธารินทร์ ก้านเหลือง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

37_199

37_202

37_209