เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีสภานิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมจำนวน 21 สถาบันการศึกษา โอกาสนี้ ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นายประหยัด สุตเศวต ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ให้การต้อนรับ

KAS_8069

            รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ผู้นำนิสิตคือบุคคลที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ขอให้นิสิตนักศึกษาตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนเองทั้งในด้านการเป็นนิสิตและผู้นำนิสิต น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ หนึ่ง ต้องมีความรู้ความสามารถในวิชาการ และ สอง ต้องมีการประสานสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภาคส่วน ปัจจุบันกิจกรรมนิสิตนักศึกษาที่มีผลต่อสังคมมีน้อยลง ขอฝากให้สภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาสังคมให้มากขึ้น สำหรับการจัดตั้งที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ขอให้ที่ประชุมแห่งนี้มีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ตลอดจนดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ของที่ประชุมร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นแกนหลักในการนำพาให้นิสิตนักศึกษาทุกสถาบันรู้จักบทบาทและหน้าที่ เตรียมความพร้อมให้เป็นบัณฑิตที่เป็นหัวใจสำคัญของประเทศต่อไป