วันที่ 23 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 /2560 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม อาทิ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุม ขำเกลี้ยง ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ รองศาสตราจารย์วัฒนา สวรรยาธิปัติ นายกฤษฎา บุณยสมิต ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ ม.ก. ชั้น 2 อาคารพนม สมิตานนท์