สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบสำนักงานอธิการบดี
“เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘”
วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสุธรรม  อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก.
************************

๑๓.๓๐ น. – รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
– นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิด และแถลงวัตถุประสงค์
– นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มาร่วมพบบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
– นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอ
   – แนะนำนโยบาย (Video Presentation) : เดินหน้า มก. สู่ทศวรรษที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
   – ข้อมูลเชิงประจักษ์เรื่อง โครงสร้าง มก. ในปัจจุบัน (Power Point)
   – Road Map กิจกรรมต่าง ๆ (Power Point)
   – แนวทางการดำเนินงาน ๔ กรอบหลัก : จัดคน จัดงาน จัดเงิน และจัดความเจริญงอกงามอย่างยั่งยืน (Power Point)
๑๔.๓๐ น. รักษาการแทนอธิการบดีกล่าวแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
๑๔.๔๕ น. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
๑๕.๑๕ น. รับฟังความเห็นจากบุคลากรสำนักงานอธิการดี และตอบข้อซักถาม
๑๖.๐๐ น. สรุป