AVS_2307

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายเชาวลิต แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 10 และงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิต โดยมี รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร 13 พลศึกษา พร้อมทั้งได้มีพิธีมอบรางวัลโครงการวิจัยดีเด่น และบริการวิชาการดีเด่น โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น โดยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวขอบคุณ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี รศ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับ

          งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2558 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิชา มหกรรมฝึกอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ และการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่า 600 ร้านค้า