รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 15.45 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมี รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ดร.ธานินทร์ คงศิลา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ   รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าว

ในการประชุมคราวนี้ คณะทำงานศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งสภา มก. มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะทำงาน ได้นำเสนอข้อมูล และแนวทางการดำเนินการตามมติสภา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และกรณีศาลปกครอง ห้ามสภา มก. ดำเนินการใด ๆ เป็นการชั่วคราว อันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงมติสภา มก. ชุดเดิม เมื่อการประชุมครั้งที่ 9 /2557 วันที่ 22 กันยายน 2557 จนกว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยศาลปกครองยังระบุว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับคำสั่งศาลปกครอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม นั้น รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. แถลงว่า ที่ประชุมสภา มก. มีความชัดเจนที่จะชะลอการปฏิบัติตามมติสภา มก. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 จนกว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และมีมติให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองตามสิทธิ เพื่อให้การบริหาร มก. เดินหน้าต่อไป นอกจากนี้ยังมีมติมอบอำนาจให้รักษาการอธิการบดีเป็นผู้ดำเนินคดีปกครองแทนสภา มก. ในทุกคดี ทุกศาล รวมไปถึงการมอบอำนาจช่วง ในกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ กระทรวงศึกษาธิการ เชิญ มก. ไปให้ข้อมูล

          ในมติเรื่องการแต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดีชุดใหม่ ต่อจากชุดรักษาการแทนรองอธิการบดีของดร.อนามัย ดำเนตร รักษาการแทนอธิการบดี ที่จะหมดวาระในวันที่ 15 สิงหาคม 2558  และ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับการแต่งตั้งจากสภา มก. ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีคนใหม่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นั้น เพื่อให้การบริหารงาน มก.ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมสภา มก. จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดี จำนวน 15 ราย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ดังนี้

1.รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 2.ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 3.ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ
 4.ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 5.รศ.นสพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 6.รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 7.รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
 8.ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 9.รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
 10.ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาส รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
11.รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
12.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
13.รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
14.รศ.นสพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
15.รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร