ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการคณะ อาจารย์ บุคลากรและนิสิต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการคณะ อาจารย์และบุคลากร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 0203 ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน