วันที่ 11 เมษายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ณ ถนนข้าวไรซ์เบอร์รี่ บริเวณด้านหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งตั้งชื่อถนนเป็นการเฉพาะกิจในเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวธัญโอสถของไทยที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและมีต้นกำเนิดมาจากการปรับปรุงพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำมาซึ่งชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย โดยข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับการจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยมีบูรพาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงาน

          งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2560 จัดขึ้นในรูปแบบเรียบง่าย พอเพียง เปี่ยมด้วยวิถีแห่งคุณค่าวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 20 รูป พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำขอพรบูพาจารย์อาวุโส ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต และ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อายุ 98 ปี ) นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุม ขำเกลี้ยง รองศาสตราจารย์ดร.พิบูล ไชยอนันต์ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ ศาสตราจารย์สมเพียร เกษมทรัพย์ นายปราโมทย์ ไม้กลัด ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  รองศาสตราจารย์วัฒนา สวรรยาธิปัติ และ รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธ์ นอกจากนี้ ยังมีการบรรเลงดนตรีไทย การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมไทย ของนิสิตชมรมนาฎศิลป์ ได้แก่ การแสดงระบำกฤษดาภินิหาร ฟ้อนอวยพร ฟ้อนมาลัย

          อนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ขึ้นเป็นประจำปี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรและนิสิตได้ร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย สร้างความรู้รักสามัคคี ความอบอุ่น และความสัมพันธ์อันดีให้แน่นแฟ้นภายในสถาบัน